Versie 1.4

 1.  Algemeen
  • Ieder lid is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van T.S.K.V. Spartacus. Bij inschrijving gaat het lid akkoord met de geldende algemene voorwaarden.
  • De rechten omgaande het lidmaatschap zijn strikt persoonlijk.
  • T.S.K.V. Spartacus behoudt zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen bij misbruik van het lidmaatschapssysteem of van de faciliteiten van T.S.K.V. Spartacus.
  • Tevens heeft T.S.K.V. Spartacus het recht om een lid tijdelijk te schorsen indien er in strijd met volgens de wet bepaalde leeftijdsgrenzen alcohol gedronken wordt op activiteiten, zowel binnen het universitair sportcentrum als op externe locaties. Het schenken van alcoholische drank door meerderjarige leden aan minderjarigen valt hier ook onder. Daarnaast is het nuttigen van alcoholische consumpties alleen toegestaan op activiteiten waar men voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving over de verkoop en distributie van alcoholhoudende drank. T.S.K.V. Spartacus raadt haar leden aan de wetswijziging op 1 januari 2014 van de Drank- en Horecawet na te slaan voor meer informatie.
  • Indien een lid zich schuldig maakt aan ernstig agressief gedrag of met zijn, haar of hen handelingen andere leden in gevaar brengt zal T.S.K.V. het desbetreffende lid schorsen tot aan de eerstvolgende ALV, waarop besloten zal worden tot het wel of niet ontbinden van zijn, haar of hen lidmaatschap. Deze procedure is tevens van toepassing op leden die zich schuldig maken aan seksueel intimiderend gedrag.
  • Bij constatering van het verhandelen van verboden middelen onder leden zal door T.S.K.V. Spartacus per direct besloten worden tot schorsing van het desbetreffende lid. Daarna zal hij, zij of hen zich op de eerstvolgende ALV moeten verdedigen waarop besloten zal worden tot het wel of niet beëindigen van het lidmaatschap. Onder verboden middelen verstaat men alle middelen die door de Nederlandse wet verboden zijn om te bezitten, verhandelen of gebruiken.
 2. Eigen risico en aansprakelijkheid
  • Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij T.S.K.V. Spartacus, is geheel voor eigen risico van het lid.
  • De vereniging is niet aansprakelijk voor fouten, daaronder begrepen ernstige fouten, van bestuursleden en overige leden.
 3. Lidmaatschap en betaling
  • Partijen gaan de overeenkomst aan voor de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
  • Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk, buiten de voorwaarden genoemd in artikel 3, met restitutie van het lidmaatschapsgeld.
  • Opzegging kan alleen schriftelijk vóór 1 september of vóór 1 februari afhankelijk van de ingang van het lidmaatschapsjaar. Voor inschrijvingen van 1 mei tot 1 november en inschrijvingen van 1 november tot 1 mei vangt dit jaar respectievelijk 1 september en 1 februari aan.
  • De sporter is het lidmaatschapsgeld per lidmaatschapsjaar bij vooruitbetaling verschuldigd.
  • T.S.K.V. Spartacus behoudt zich het recht voor de contributies jaarlijks te indexeren.
 4. Slotbepalingen
  • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met T.S.K.V. Spartacus aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • T.S.K.V. Spartacus is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor alle leden. Hiervoor geldt dat T.S.K.V. Spartacus gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste twee weken voor de inwerkingtreding wordt aangekondigd.