Ondertekenhulp

Verklaring Kostenverdeling Dopinggerelateerde Overtredingen voor 2018

In aanmerking nemende dat:
Deze verklaring betrekking heeft op de vergoeding door de ondergetekende van de door de K.N.K.F/KrachtsportNL. gemaakte of te maken kosten op basis van de reglementen van F.I.L.A., I.W.F., I.P.F., I.F.B.B., in geval van een overtreding door de ondergetekende van het dopingreglement van de K.N.K.F/KrachtsportNL, dan wel (een van) de voornoemde internationale sportorganisaties. Deze kosten kunnen onder andere betreffen:
Door de internationale (± € 2000,-) en nationale organisaties (± € 1200,-) op te leggen boetes, reis en verblijfkosten, kosten van de analyse van A- en/of B-monster.

Verklaart ondergetekende dat hij/zij als lid van, dan wel op een andere wijze verbonden met, een bij de K.N.K.F. aangesloten organisatie akkoord gaat met:

Het in geval van overtreding door hem/haar van dopingreglementering van de K.N.K.F/KrachtsportNL gemaakte en/of de F.I.L.A., de I.W.F., de I.P.F., dan wel de I.F.B.B. vergoeden van de door de K.N.K.F. gemaakte of te maken kosten voortvloeiende uit reglementen van de voorgenoemde (inter)nationale sportorganisaties op grond van overtreding van de dopingreglementering door ondergetekende. Voorts verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van het dopingreglement van de K.N.K.F. en de daar uit voortvloeiende procedures.

Geldigheidsduur van deze verklaring:
Na ondertekening is deze verklaring van kracht en geldig gedurende de periode 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.
Te vinden op de contributiefactuur van de K.N.K.F.
Datum van ondertekening
15 november 2018
Plaats in het veld hieronder je handtekening met je muis.Verstuur dit bestand dan naar de bond of je vereniging!